Revision

Revision tilfører regnskaber og anden økonomisk information troværdighed overfor ejere, samarbejdspartnere, medarbejder og myndigheder m.v. Resultatet af revisionen fremgår af revisionspåtegningen, som er en fast bestanddel i et revideret regnskab…

Skatterådgivning

Vi skal alle aflevere en selvangivelse hvert år, personer som selskaber. Det er vigtigt for os og vore kunder, at dette gøres rettidigt og korrekt. Dybest set er skat en omkostning, og gode økonomer er omkostningsbevidste. Derfor er planlægning og overblik over skattemæssige konsekvenser af vore handlinger altid påkrævet…

Iværksætter

Skal du starte virksomhed! Få overblik over muligheder og konsekvenser. Møller-Jensen Revision tilbyder 1-2 timer gratis rådgivning i forbindelse med opstart af virksomhed, hvor vi kan drøfte alle relevante forhold, herunder…

Årsregnskab

Hvad enten dit selskab er underlagt revisionspligt eller ej, så skal der fortsat hvert år indsendes en årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Fra og med regnskabsår der begynder den 31. januar 2012 eller senere, skal årsrapporten endvidere indleveres elektronisk i det såkaldte XBRL format…

Bogføring og løn

Som en naturlig del af vore ydelser, yder vi bogføringsassistance til kunder som ønsker dette. Bogføringsassistancen omfatter varetagelse af den løbende bogføring, herunder opgørelse og indberetning af moms, udskrivning af balance og kontokort for periodens poster m.v….

Generationsskifte

Vi bliver ikke yngre. Ejerlederen vil uvægerligt på et tidspunkt skulle tage stilling til virksomhedens videreførelse under en ny ejer og en ny ledelse. Det handler om sikring af virksomhedens fremtidige drift eller måske salg heraf, såvel som overdragelse af formue til næste generation…

Kontakt os her…

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Emne

Din besked

Nyheder

Din revisor informerer – 4. kvartal 2016

Kære kunder og samarbejdspartnere

Vi har hermed fornøjelsen af at udsende nyhedsbrevet DIN REVISOR INFORMERER, som på let og overskuelig vis giver værdifuld viden om økonomi og fortæller om nye regler og tiltag inden for regnskab, revision og skat.

Restskat og overskydende skat for indkomståret 2016

Restskat og overskydende skat for indkomståret 2016

For at undgå at betale renter af restskat for indkomståret 2016 skal betaling ske inden nytår. Men mod betaling af en dag til dag-rente kan betaling af restskat for 2016 også ske i perioden 1. januar 2017 – 1. juli 2017. Efter denne dato betales et fast procenttillæg.

Restskat
Reglerne for beregning af renter og procenttillæg til restskat er som følger:

  • Hvis restskatten betales inden den 1. januar 2017, skal der ikke betales renter eller procenttillæg
  • Hvis restskatten betales i perioden 1. januar – 1. juli 2017, skal der betales en dag til dag-rente
  • Hvis restskatten først bliver betalt efter den 1. juli 2017, skal der betales et procenttillæg.

Betaling inden nytår
Der skal ikke betales hverken dag til dag-rente eller procenttillæg.

Bemærk, at der kan være forskellige frister for rettidig indbetaling inden årets udgang afhængig af, om der bruges netbank eller dankort. Dette vil normalt fremgå af SKATs hjemmeside.

Er man selvstændigt erhvervsdrivende og anvender virksomhedsordningen, kan det være en fordel at vente med at betale restskatten indtil 2017 mod betaling af en dag til dag-rente. Det skyldes, at frivillige indbetalinger af restskat i virksomhedsordningen anses som private hævninger. Ved at afvente med betaling til 2017 udskyder man beskatningen af det hævede beløb ét år, og man kan nøjes med at betale renter af skatten, indtil den dag betaling sker.

Betaling i perioden 1. januar 2017 – 1. juli 2017
Ved indbetaling af restskat i perioden 1. januar 2017 – 1. juli 2017 skal der betales en dag til dag-rente på 2 % p.a. Dag til dag-renten kan ikke skattemæssigt fratrækkes.

Betales restskatten den 30. januar 2017, skal der betales rente for 30 dage. Udgør den forventede restskat eksempelvis 100.000 kr., beregnes renten således:

100.000 kr. x 2 % x 30/365 = 164 kr.

Viser det sig senere, at restskatten er større, kan der foretages yderligere indbetaling mod betaling af en dag til dag-rente. Betaling skal dog være sket senest den 1. juli 2017.

Restskat, der ikke er indbetalt senest den 1. juli 2017
Er restskatten ikke betalt senest den 1. juli 2017, skal der ikke betales en dag til dag-rente men i stedet et procenttillæg. Procenttillægget udgør 4 %. Procenttillægget kan ikke skattemæssigt fratrækkes.

Hvis restskatten eksempelvis udgør 100.000 kr., indregnes 19.200 kr. med tillæg af 4 % eller i alt 19.968 kr. i forskudsskatten for indkomståret 2018. Den resterende restskat på 80.800 kr. med tillæg af 4 % eller i alt 84.032 kr. opkræves fordelt på tre rater i august, september og oktober 2017.

AM-bidrag
AM-bidrag er omfattet af reglerne om restskat. Det betyder, at der også ved for lidt betalt AM-bidrag skal betales en dag til dag-rente eller procenttillæg.

Overskydende skat
Ved udbetaling af overskydende skat får man et procenttillæg på 0,5 %. Der opnås ikke procenttillæg til overskydende skat, der skyldes frivillig indbetaling af restskat. Ved udbetaling af overskydende skat, hvor der er betalt en dag til dag-rente af beløbet, vil der sammen med udbetalingen af den overskydende skat ske tilbagebetaling af den betalte dag til dag-rente.

SKAT påbegynder udbetaling af overskydende skat primo april 2017.

Selvstændigt erhvervsdrivende og andre, der anvender den udvidede selvangivelse, må vente lidt længere med at få overskydende skat udbetalt.

photo-1450101499163-c8848c66ca85

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Folketinget har vedtaget nye skatteregler for medarbejderaktier. De nye regler betyder, at medarbejderen først beskattes, når aktierne sælges, og fortjenesten beskattes som aktieindkomst. Reglerne kan anvendes fra og med den 1. juli 2016.