Revision

Revision tilfører regnskaber og anden økonomisk information troværdighed overfor ejere, samarbejdspartnere, medarbejder og myndigheder m.v.

Resultatet af revisionen fremgår af revisionspåtegningen, som er en fast bestanddel i et revideret regnskab. En revisionspåtegning uden forbehold indebærer, at regnskabslæser kan lægge til grund, at regnskabet – med høj grad af sikkerhed – er uden væsentlige fejl og mangler.

Kun godkendte revisorer (statsautoriserede eller registrerede) kan forsyne et regnskab med en revisionspåtegning eller erklæring om gennemgang (review).

Alle selskaber med begrænset ansvar, A/S, ApS m.fl. har pligt til at få årsrapporten revideret, såfremt de overstiger to af følgende grænser:

• Omsætning over 8 mio. kr.
• Balancesum over 4 mio. kr.
• Mere end 12 ansatte

Erhvervsdrivende fonde og holdingselskaber  er altid undergivet revisionspligt, mens andre virksomhedstyper frivilligt vælger at få regnskabet revideret.

Møller-Jensen Revision sikrer altid en effektiv og omkostningsbesparende revision ved god planlægning og anvendelse af tidssvarende værktøjer.

Gennemgang / Review
Små selskaber, jf. ovenfor, samt personvirksomheder kan som alternativ til revision vælge, at revisor i stedet skal udføre en gennemgang / review.

Ved en gennemgang giver revisor en lavere grad af sikkerhed for, at regnskabet er uden væsentlige fejl og mangler, idet kravene til revisors arbejde er mindre omfattende end ved revision.

De senere år har udviklingen gået imod lempelse af revisionspligten, idet politikerne snævert set har betragtet revision som en administrativ byrde.

For den mindre virksomhed, som hovedparten af dansk erhvervsliv består af, er dette dog ikke altid tilfældet, idet revisors arbejde med revision og regnskabsudarbejdelse hænger nært sammen.

Møller-Jensen Revision kan rådgive dig om fordele og ulemper ved fravalg af revision og alternativer hertil.